Tavola Pitagorica

"; for($j=1;$j<=$n;$j++) { $v=$i*$j; echo ""; } echo ""; } ?>
$v